Telegram Instagram Facebook +Google Twitter You tube
امروز تماس بگیرید:
امروز تماس بگیرید:
33 65 21 34 -026
12 36 568 -0912
72 52 600 -0937
مراجعه حضوری:
مراجعه حضوری:
شنبه تا چهارشنبه 9:00  الی  16:30 
پنجشنبه  9:00  الی  13:00
001
 شرکت فنی و مهندسی مارین سازه در زمینه ی  طراحی و ترسیم نقشه‌های اجرایی انواع ساختمان‌ها  فعالیت دارد:
 1. طراحی و ترسیم  نقشه های اجرایی معماری  مطابق  ضوابط شهرداری و نظر کارفرما منطبق با مقررات ملی ساختمان  و آیین نامه ها و استانداردهای موجود.
 2. طراحی و ترسیم نقشه های  اجرایی سازه  مطابق ضوابط شهرداری و نظر کارفرما  و دتایل های سازه     منطبق با مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ها و استانداردهای موجود.
 3. گرفتن خروجی های گرافیکی برای دفترچه محاسبات.
 4. ترسیم انواع فنداسیون, تیپ بندی پی ها و میگرد های تقویتی , تیپ بندی ستون ها , پلان های تیر ریزی و تیپ بندی تیرها ، دتایل های سازه بتنی , طراحی تیرچه ها , دتایل های دیواربرشی در سازه و پی و هر آنچه که برای ترسیم و در نهایت اجرای سازه های بتنی ساختمانی لازم است در این فیلم گنجانده شده است.
 5. تمام دتایل های اجرایی سازه و فنداسیون برای تمام سیستم ها انجام می‌شود.
 •  ترسیم پلان های تیرریزیبا جزئیات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه ها یا دا‌ل‌ها، تیپ بندی تیرها، تای بیم ها، جهت قرارگیری و ابعاد ستون ها، آکس‌بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه و….
 • ترسیم  مقاطع  طولی تیرهابا میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون های پائین و بالا، طول و شمارهPOS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموت ها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت  تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه.. 
 •  ترسیم مقاطع عرضی تیرهابا نام گذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پائین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی ها.
 • ترسیم پلان های ستون گذاریشامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس بندی و اندازه گذاری های مربوطه.
 • ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون هاشامل ترازهای فونداسیون و طبقات، میلگردهای طولی ستون ها همراه با طول وPOS مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز وPOS مربوطه، خاموتهای اضافی بین طبقات، خاموت های اضافی زیر تراز فونداسیون، نامگذاری مناسب برای مقاطع عرضی ستون ها.
 • ترسیم مقاطع عرضی ستون هاشامل، نامگذاری مناسب، اشل گذاری مناسب، ابعاد و شکل مقطع، اندازه گذاری مقطع و پوشش روی آرماتور، سایز و تعداد آرماتورهای مورد استفاده.
 • فونداسیون پیشرفته
 ترسیم سفره های آرماتور اصلی بالا و پائین:
 
آرماتورهای اصلی در فونداسیون ها نقش آرماتور حداقل، آرماتورافت و حرارت و گاهی با توجه به گستردگی آرماتورهای تقویتی مورد نیاز، به صورت عمده نقش آرماتور محاسباتی را بازی می کنند.
در این بخش فونداسیون پیشرفته مهندس سازه در پانل مدیریتی قطر، فاصله ویا درصد(بزودی) آرماتورهای اصلی بر اساس آئین نامه مورد استفاده را مشخص می نماید. سپس بر اساس این موارد پلان آرماتور گذاری اصلی ترسیم می شود. لازم به توضیح است که کاربر می تواند برای هر نوار به صورت جداگانه این پارامترها را مشخص نماید.
بر اساس هندسه فونداسیون و مواردی که کاربر مشخص نموده است ، پلان آرماتورهای اصلی شامل آرماتورهای اصلی افقی، آرماتورهای اصلی قائم، دامنه آرماتورگذاری، فاصله آرماتورها در پلان ترسیم می گردد. علاوه بر آرماتورهای اصلی، پلان فونداسیون، آکس گذاری، اندازه گذاری پلان، ترازهای ارتفاعی، محل مقاطع عرضی و جزئیات دیگر نیز ترسیم می شود.

  ترسیم سفره های آرماتور تقویتی بالا و پائین:
آرماتورهای تقویتی مازاد آرماتور مورد نیاز نسبت به آرماتور اصلی برای عملکرد کامل فونداسیون را تامین می نمایند. مدیریت آرماتورهای تقویتی در چیدمان و محل قطع آنها از چالش های مهندسین طراح است. در فونداسیون پیشرفته این موارد توسط سه پارامترDisregarding Length, Tolerance of Bars Length, Joining Gapمدیریت می شوند. با تغییر این پارامترها مهندس طراح می تواند حداکثر فاصله ای که آرماتورها در کمتر از آن به یکدیگر می پیوندند، حداکثر طولی که لایه های تقویتی را از یکدیگر متمایز می نماید و حداکثر طولی که می توان از آرماتور تقویتی صرف نظر نمود را مشخص نماید. پس از تعیین این پارامترها سفره های آرماتور تقویتی به صورت اتوماتیک ترسیم می گردند.
بر اساس هندسه فونداسیون و مواردی که کاربر مشخص نموده است ، پلان آرماتورهای تقویتی شامل آرماتورهای تقویتی افقی، آرماتورهای تقویتی قائم، دامنه آرماتورگذاری، فاصله آرماتورها در پلان ترسیم می گردد. علاوه بر آرماتورهای تقویتی، پلان فونداسیون، آکس گذاری، اندازه گذاری پلان، ترازهای ارتفاعی، محل مقاطع عرضی و جزئیات دیگر نیز ترسیم می شود.

 ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش یکطرفه و آرماتورگذاری مربوطه:
کنترل برش یکطرفه از جمله موارد ی است که باید در طراحی فونداسیون ها لحاظ گردد. این پارامتر در نسخه های قدیمی تر SAFE کنترل نمی گردید و اکنون درSAFE14 کنترل می گردد. براساس کنترل های انجام شده امکان دارد در مناطقی از طول نوارها نیاز به تقویت فونداسیون برای برش یکطرفه باشد. به این منظور فونداسیون پیشرفته علاوه بر مشخص نمودن این مناطق در صوزت نیاز سایز و تعداد آرماتورهای برشی مورد نیاز را نیز روی پلان تقویت برش یکطرفه مشخص می نماید.
پلان ترسیم تقویت برش یکطرفه شامل چیدمان، انداره، دامنه، تعداد و شکل آرماتورهای تقویتی مورد نیاز برای برش یک طرفه می‌باشد.

 ترسیم مناطق مورد نیاز برای تقویت برش پانچینگ و آرماتور گذاری مربوطه:
برش پانچینگ از مواردی است که مورد توجه ویژه مهندسان طراح برای بررسی و تقویت است. SAFE14میزان تنش برشی و سطح پانچ را برای برش پانچینگ مشخص می نماید. در مواردی که ضخامت فونداسیون جوابگوی تنش پانچ نمی باشد، آرماتور محاسبه شده برای تحمل کل نیروی برش پانچ براساس آئین نامهACI و پارامترهای مورد نظر کاربر مشخص و در پلان فونداسیون جانمائی می شود.

 ترسیم ایزومتریک از فونداسیون به صورت سه بعدی:
با تعیین زاویه دید از طرف کاربر، نمای سه بعدی فونداسیون برای درک بهتر از هندسه مورد اجرا ترسیم می گردد.

  ترسیم مقطع فونداسیون و جزئیات چاهک آسانسور:
کاربر می تواند با ترسیم خط مقطع روی پلان وضعیت آرماتورگذاری در مقطع مشخص شده را ترسیم نماید. چنانچه خط مقطع چاهک آسانسور را قطع کند، جزئیات آرماتور گذاری و ابعاد چاهک دقیفا ترسیم می شود.
 • سایر امکانات:
   
– امکان ترسیم فونداسیون و دال های یک یا چند پروژه و در ترازهای مختلف به صورت یکجا
کنترل ضوابط آئین نامه ای برای آرماتورهای طولی، برش یکطرفه و برش پانچینگ
هماهنگی کامل باSAFE12وSAFE14
نمایش آرماتورهای چاهک آسانسور در پلان آرماتور گذاری
امکان ترسیم پلان قالب بندی
امکان ترسیم دال‌های تخت همراه با کتیبه
 • دیواربرشی پیشرفته
مقطع ارتفاعی دیوار:
ترسیم و ارائه جزئیات نمای ارتفاعی از همه ی بازوهای دیوار ، تر سیم دیوارهای دارایOpening  ترسیم شکل سه بعدی دیوار، نمایش محل.Spandrelدر مقطع ارتفاعی.
مقطع عرضی دیوار:
ترسیم و ارائه جزئیات مقطع دیوار بدون محدودیت در شکل هندسی مقطع، فولاد گذاری ویژه المان مرزی.
جزئیات تیرSpandrel 
ترسیم تیرSpandrelبا جزئیات کامل اعم از آرماتورگذاری قطری(Diagonal)، طولی و عرضی.
-         جزئیات سقف تیرچه و بلوک
تهیه لیستوفر و مقادیر وزن و حجم مصالح بتن و آرماتور.
تهیه لیستوفر میلگردهای طولی، خاموت ها و سنجاقی های مربوط به تیر، ستون، دیوار برشی، فونداسیون.
-         محاسبه حجم بتن:
حجم بتن کلیه المان های تیر، ستون، دیوار و دال را محاسبه و نتایج را به صورت جدول به تفکیک طیقات و المان ها در واحد وزن و یا حجم نمایش می دهد.

شرکت فنی و مهندسی مارین سازه مفتخر است آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی ( طرح و اجرا ) در زمینه‌های مختلف مهندسی به شرح زیر در شهرهای تهران، کرج، هشتگرد، قزوین، سمنان، قم، قشم، کیش و سایر نقاط کشور اعلام نماید.
1.   طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی انواع اسکله‌های شناور بتنی در کاربری‌های متنوع و چند منظوره
2.   بهسازی لرزه‌ای و مقاوم‌ساز انواع سازه‌ها و ساختمان‌ها ( طرح و اجرا ) 
3.   طراحی و اجرای کلیه نقشه‌های معماری و سازه
4.   طراحی و اجرای سازه‌های خاص

درباره ما
شرکت مارین سازه با تکیه بر دانش روز دنیا با نوآوری و خلاقیت دانش آموختگان بومی، فعالیت خود را در زمینه های عمرانی در بخش های مختلف سازه های شناور (بتنی، فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی)، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، معماری و سازه و فروش محصولات ساختمانی شروع کرده است.  
ساعت کاری ما
شنبه تا چهارشنبه  8:30  الی  17
پنجشنبه  8:30  الی   14
www.marinsaze.com www.marinsaze.ir
کرج، رجایی شهر، پایینتر از سه راه بلوار انقلاب، بین خیابان های درخشیده و بیات، پلاک 125، واحد1
33 65 21 34 -026
12 36 568 -0912
72 52 600 -0937
info@marinsaze.ir
info@marinsaze.com